قانون خدمت سربازی در ترکیه

قانون خدمت سربازی در ترکیه

قانون خدمت سربازی در ترکیه ، برای افرادی که شهروندی ترکیه را دارند، موضوع مهمی است که در این مورد توضیحاتی خواهیم داد.

خدمت سربازی در ترکیه

افرادی که از طریق خرید ملک در ترکیه و یا سرمایه گذاری در ترکیه ، شهروندی ترکیه را دریافت نموده اند، فرزندان پسر که به سن 21 سال رسیده اند ، باید در ترکیه خدمت سربازی را بگذرانند.

پسرانی که شهروندی ترکیه را دریافت نموده اند زمانیکه به سن 21 سال می رسند، باید مطابق با قانون ترکیه سربازی بگذرانند.

"قانون

سربازی در ترکیه قابل خریداری می باشد. مبلغ خرید سربازی در ترکیه در سال 2023 ، 104.0832 لیر ترکیه می باشد.

خدمت سربازی در ایران

فرزندان پسر در ایران بعد از سن 18 سالگی باید به خدمت سربازی بروند. قانون خرید سربازی در ایران نیز وجود دارد.

افرادی که در ترکیه مشمول شوند و سربازی را در ترکیه بگذرانند یا خریداری کنند، به این معنی نیست که در ایران معاف هستند. بلکه در ایران باید مطابق با قانون ایران به سربازی بروند یا خریداری کنند.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights