جریمه حضور غیر قانونی در ترکیه

مدت زمان حضور قانونی ایرانیان در ترکیه

مدت زمان حضور قانونی ایرانیان در ترکیه

مدت زمان حضور قانونی ایرانیان در ترکیه را باید قبل از سفر به ترکیه بدانید. زیرا که حضور غیر قانونی در ترکیه مشمول جریمه خواهد بود. میزان حضور قانونی در ترکیه شهروندان هر کشور مطابق با توافق بین دو کشور می توانند به صورت قانونی...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights